П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                             Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                            ІІІ-ти граждански състав

 

На двадесет и девети ноември година 2019

в публично заседание в следния състав:

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА НИКОЛОВА

                              

секретар Вероника Георгиева

сложи за разглеждане докладваното от съдия НИКОЛОВА

гр. дело4436 по описа за 2019 година.                                 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Ц.Ц.Д., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА О.С.З. гр. Д. Д., редовно призован се представлява от юрк. *** с пълномощно от преди и началник към О.С.З. – ***.

 

  ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Ц.Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРК. ***: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИЕМА представените писмени доказателства от НОИ, Териториално поделение – Плевен, изискани от съда, както и писмо от АГКК от 11.11.2019 г.

ЮРК. ***: Ще представим доказателства. Предполагам, че справката от НОИ показва, че лицето *** е била ***по времето по което е. Представям копие от регистриран трудов договор със дата на сключване 01.04.2017 г., действащ понастоящем. Това е първоначалният й от 01.09.2014 г. когато е встъпила за първи път като ***. Представям изисканата заповед в оригинал на съда. Показвам ви екземпляр, защото ни е един единствен. Всички административни актове се издават с един екземпляр изготвил и съгласувал и  няколко екземпляра без изготвил и съгласувал. Изискахте екземпляр от заповедта в оригинал. Можете да се запознаете. Като се запознаете ще ви помоля да го върнете защото е само в един екземпляр. Представям копие на заповедта, което копие е без изготвил и съгласувал. Представил съм я и по принцип по делото. Представям извлечение за заповедната книга. По принцип този екземпляр е винаги за деловодството, винаги се представя копие от този екземпляр, който е без изготвил и съгласувал. Понеже изрично изискахте оригинал, за това съм донесъл в днешно съдебно заседание. Това е едно и също нещо, това съгласуване само е допълнително. То става в един и същ момент. Изготвят се по три екземпляра. Един, който остава за заповедната книга останалите са за нас. Искаме оригинала.

Съдът констатира, че се представя заповед № РД80 от 29.03.2009 г. във връзка с определяне служители, които да подписват решения изготвени от общинските служби по земеделие във връзка с възстановяване на собствеността и обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от  горския фонд, като се представя заверено в днешното съдебно заседание с оригинал копие от юрк. *** и се представя за констатация оригинала на същата заповед, който освен подписа на *** – ***на ОДЗ Плевен, носи подписите и на *** - ***на дирекция по абревиатура АПФСДЧР при ОДЗ Плевен и на *** гл. юрк. в ОДЗ Плевен.

СЪДЪТ ВРЪЩА оригинала на посочената заповед на юрк. ***.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Ц.Д.: Аз оспорвам тези извадки от дневника, искам дневника лично да се представи на съда. Вижда се, че на лист 2 има редица поправки, например името ***. е преправено, вижда се отдолу изтриване. Значи на оригинала е нещо друго. Има надебеляване на бланките, е тези такова явно е комбинирано и за това аз искам оригинала и така съм и поискал, а не вярно с оригинала. Мен ми трябва оригинал, за да сравня. То се вижда, че има явни поправки в имената на ***, след това *** на две места. Особено 1,2,3 ред от долу на горе.

ЮРК. ***: Какво общо има това с предмета на делото?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Ц.Д.: Оставете какво такова. Това значи, че и другите тука са представени, касаещите делото. Аз искам да видя оригинала. По многобройните дела, които имам констатирам много такива работи, искам оригинала да видя и така съм го и поискал в съдебно заседание. Моля ви се представете оригинала, а не Вярно. Вярно вие сте комбинирали, мога да представя хиляди доказателства.

ЮРК. ***: Г-жо председател ще ви помоля да дадете указания на ищцовата страна, да посочи какво желае да доказва. Отлагаме го вече за незнам кой път е това дело. Иска се постоянно събирането на доказателства които нямат отношение към предмета на спора. Нека ищецът да посочи какво възнамерява да докаже и какво общо имат тези доказателства със законосъобразността на този административен акт. Искаше дела от нотариус, дойдоха дела от нотариус. Указа се, че не са тези дела които иска. Сега искаш нещо друго. Заповедта ти беше представена в оригинал.

Съдът прочита протоколно определение от 28.11.2019 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Може и да съм грешил, аз искам оригинала да се представи на дневника.

ЮРК. ***: Какво възнамеряваш да доказваш с това доказателство.

СЪДЪТ: Тъй като тази графа, където са изписани тези имена касае на кой е предаден или на кого е изпратен документа.

ЮРК. ***: Това е лицето което го е изготвил, кой е служителят който го е изготвил.

СЪДЪТ: Това ли са тези имена?

ЮРК. ***: Да.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: В този дневник би трябвали всички издадени заповеди да се вписват.

СЪДЪТ: Тука в случая *** трябва да е издала тази заповед, която е посочена от 26.03.2019 г.

ЮРК. ***: Това са лицата които са изготвили или които са адресати на тази заповед.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Искам да сравня този лист втори с оригиналната, да видя оригиналният син почерк на химикала и да видя дали там има тези вписани имена. В тази книга да констатира съда и ако има, слава богу.

ЮРК. ***: Моля съда да даде указания на ищеца да посочи какво желае да доказва.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Моля да видя какво е представено от АГКК. Само да видя текста на АГКК, не оспорвам. За трудовият договор аз ще си направя съответни справки, даден е трудовият договор, не оспорвам, вие го приехте, то има втора инстанция.Приемете трудовият договор, но за този дневник отказвам искам да се представи оригинала, за да сверим и съда да свери това дали е същото на страница. Някъде по документите има, че съм поискал да представят молбите, с които са издадени скиците за продажба на имотите на трети лица, както и самите скици. В миналото съдебно заседание. Да се приемат доказателствата.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от страна на ответника писмени доказателства, както и депозираното доказателство от страна на НОИ Териториално поделение и писмо от АГКК от 11.11.2019 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в срок най-късо до следващото съдебно заседание да представи в оригинал дневник за отчет на постъпили ръководни заповеди, във връзка с твърденията на жалбоподателят, че вероятно е налице друго вписване по отношение на част от издадените заповеди и на лицата в съответната страна.

ЮРК. ***: Не мога да разбера каква връзка има с предмета на спора. Значи тези други административни актове касае съвсем различни административни производства. В случай се оспорва Решение за възстановяване, оспорваше Заповедта за комисията. Заповедта за комисията беше представена, това е заповедта за назначаването на комисията, какво общо има издаването на други административни актове по отделни административни производства със настоящето. Това, че ищеца се казва Ц.Д. и се превърна в нарицателно.

СЪДЪТ: В крайна сметка тук в тези заповеди има ли такава, която касае процесният предмет на делото.

ЮРК. ***: Не касае по никакъв начин. Това са си дела, смисъл то даже във втората графа на кратко е описан предмета, за които е издадена съответната заповед.

СЪДЪТ: Вие специално тази заповед, говорим за първата която е написана ***, както е написано, тя какво ви касае?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Това което е важно за делото е това, е натъкмено тука, в това ксерокс копие. Този дневник това е копие.

СЪДЪТ: Кажете ми кой акт от тук изброените Ви касае вас лично по вашето дело?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Която е издадена от *** е трябвало да се впише някъде, защото аз твърдя, че *** на тази дата не е издала заповед и в следващото съдебно заседание ще представя именно доказателства, че има друга Заповед с друга дата. не е вписана. Заповедта за комисия, която е издала ***, по която комисия те твърдят, че се е произнесла ОСЗ е трябвало да се впише някъде в някакъв дневник. Заповед 80, за да сравня верността на това и да ги дам на прокурор, че това тука което е вписано, няма в дневника такова нещо.

СЪДЪТ: Тази заповед в този дневник вписва ли се?

ЮРК. ***: На последният ред е тя РД 80 от 29.03.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.:  Считам, че е преправяно, не искам да изговарям думи. Не говоря последният ред, много редове са преправени тука, защото тази заповед, която е издадена не сте я вписали тука. А щом не сте я вписали, тя значи е издадена по-късно, когато ви е било нужно за процеса.

ЗАДЪЛЖАВА за следващо съдебно заседание ответника да представи в оригинал Дневник за отчет на постъпили ръководни заповеди.

ЮРК. ***: Защо това, че е Ц.Д...

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: От цялото дело най-много ме обижда това, че те ме смятат за недостоен за противник. Аз сега ще ви представя доказателства, с които ще покажа, че те не са представили всички доказателства. Представям доказателства. В тези доказателства, които са приложени тука от Общинска служба, не са приложени решенията на Върховен касационен съд и на Окръжен Съд, в които се казва, че. Желая да бъдат взети предвид. На административните съдилища мотивите са задължителни. Те защо не са ги представили. Както и да е, аз съм написал там.

ЮРК. ***: Възможно ли е да получим и ние един екземпляр.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Имам копие, ще им представя и на тях, само един момент. И моля тъй като и ГПК и АПК забранява да административният орган да започне административно производство след като делото е внесено в съда, а те са започнали административно производство като са издали скици след като е образувана преписката и след, аз за това и искам да се представят по кои молби. Те въобще са нарушили  и аз тука представям три нотариални актове, вероятно има още, но не ги представиха и аз не мога да докажа и иска тези сведения, които съм дал да се представят и на прокурора, защото закона забранява.

ЮРК. ***: Г-жо председател от началото на съдебното производство нито веднъж на ищеца не бяха дадени указания да си конкретизира исковата претенция. През цялото време оспорва разпоредителни сделки, извършени с негови сънаследствени имоти. Аз го разбирам, че това което се случва не е приятно, но това не е предмета на настоящото съдебно производство. Оспорва се законосъобразността на административен акт по реституционно производство, а не се оспорват разпоредителни сделки. През цялото време се говори за оспорването на разпоредителните сделки. Те се отнасят за абсолютно всички, без нито веднъж, не му бяха дадени указания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Те до сега не са представили доказателства по делото, че Районния съд като се е произнесъл за земи. Делото е започнало 96г., но е приключило 2003г. През това време са настъпили факти, които факти са взети от съда при постановяване 2003 г. на решението. И това е отразено много явно, е отразено в решението на Окръжният съд по делото и в решението и на Върховният съд, с цели пасажи. И там са цитирани точно страниците където са приложени тези нотариални актове в последствие издадени, където са продадени земите. Всичко там е цитирано в тези решения.

СЪДЪТ: Вие това защо не го представихте миналият път по принцип Ви питам, а сега?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Аз не съм очаквал, защото съда е задължил в цялост преписката. И сега прерових, никъде не са представени тези доказателства. А те ги имат. Само един момент да му напомня, значи да издадат копие от молбите за да знаем кои лица, защото аз се съмнявам, Прокуратурата ще го докаже, че молбите са издадени, молбите за издаване на скици са от името на други лица, а не от тези лица, които притежават земите. Цитирал съм там и мога да го докажа. Да ми представи молбите и самите скици.

ЮРК. ***: По отношение на молбата от 25.01.2010 г. за издаването на скица, същата е описана с индекс Ф, което означава, че е издадена от поддържаща фирма към онзи момент. Самото заявление го няма, има заявката за изготвяне на скици, която е предложена от началника на Общинската служба към онзи момент до поддържащата фирма, която е издала тези скици. Ето я заявката. По номерата на процесният имот ще стане служебно известно, значи заявлението е от *** за този имот и заявлението е номер 42. По отношение на молбите за издаване на скици от 02.12.2011 г. скица №К06990700007001 това е извлечение от регистъра на тези заявления. Под номер 1234 което е на 30.11.2011 г. от *** има заявени отново скици за същите имоти. По отношение на скицата искам да коментираме нещо, в първото съдебно заседание беше посочено да се представи молба за издаване на скица от 06.03.2013 г. В предходното съдебно заседание обаче, самият ищец, каза че се касае за молба за издаване на скица от 06.03.2014 г. При извършена проверка какво се указа, наистина в нотариалният акт, нотариалният акт 147 от 12.03.2014 г. в него обаче е описана скица №К09330 от 06.03.2013г. Скицата няма как да е от тази дата, защото давността на скиците е 6 месеца и няма как да е презаверена скица, защото за тези имоти е извършвана делба. Извършвана е продажба, т.е. има промяна на обстоятелствата. Издадена е чисто нова скица, която съвпада с това заявление №202 от 05.03.2014 г. от ***, които е роднина на жалбоподателят.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.:  Да даде той копие, искам да ми се даде възможност аз да ги разгледам, да ги проверя където и както трябва и както умея. Искам да добавя, не може заявление до подадено до Общинска служба да не се входира и той да ми казва, че и тука да ми представя някакви заявки там по някаква организация ГЕО. ГЕО няма нищо общо, още повече, че тук се представи доказателство, че АГКК до сега не са му представяли, а то е трябвало в няколко месеца, а те от не знам коя година, от 2000 г. ли си работят свободно без да представят документите на АГКК, има закон. Значи искам той да представи службата, молбите по които са издадени скиците. Непредстави ли тези молби ще приема съгласно закона в тяхна вреда да се постанови решение, че те ги укриват. Молбите, цитирал съм ги, по които са продадени земите 2009 г., след като има постановено решение. Има образувана преписка от мен за тези земи, има постановено решение.

ЮРК. ***: По какъв начин възнамерява с това нещо да докаже незаконосъобразността на оспорваният административен. Той отново оспорва разпоредителните сделки, това не е предмета на настоящото дело. Заведи си дело такова. Не може по такъв спор да се разглежда в настоящото производство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Искам да ми се даде копие и да ми се даде възможност до следващото съдебно заседание. Още повече те са неотносими към делото тези доказателства.

ЮРК. ***: Тогава защо ги искаш, щом са неотносими.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Аз отивам в служба ОСЗ и казвам, г-н началник ОСЗ моля да ми се представи скица по еди кое си дело. Още повече когато аз идвам в ОСЗ в нарушение на закона, след като знам, че вече съм уведомен, че има решение. Тези ги оспорвам. Аз се запознавам за секунди с доказателствата, а не той да ми обяснява. Аз виждам, че те са фалшиви. Те нямат отношение към делото.

ЮРК. ***: Моля отново съда да не уважава искането за събиране на тези доказателства, след като самият жалбоподател два пъти казва, че същите са несъотносими към предмета на спора.

ПРИЕМА представените от жалбоподателят в днешното съдебно заседание писмени доказателства, част от които представляват постановени съдебни решения.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Желая да се представят заявленията до Общинска служба въз основа, на който заявления са издадени скиците, по които скици са издадени нотариални актове за продажба на земите на 3ти лица. Закона допуска скици да издава не само Общинска служба, а казва Общинска служба може да възложи тази компетентност на друго лице и аз като съм написал до прокурора, не пише, че ОСЗ е издала скиците, а пише компетентно лице. Да видим те на кой са, те ли са ги издали. В тези нотариални актове не пише кой е издал, тези скици.

ЮРК. ***:  Становището ми отново е, че тези доказателства са несъотносими към предмета на съдебният спор. И моля наистина да спазва производствените правила. Нито веднъж не посочи, какво възнамерява да доказва със събирането на тези доказателства. В случай се оспорва административен акт. Основанията за незаконосъобразност на административен акт са изчерпателно изброени в чл. 146 от АПК, те са 5 на брой. Нито едно от тези доказателства няма отношение към предмета на спора. И не разбирам защо продължава да се събират и да се утежнява този съдебен процес. Елементарно се пре превръща в.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Когато издавате на 30.05.2019 г. протокола, в този протокол първо цитирате земи, които вече за тях се е произнесъл съда. Значи втори път вие искате да разглеждате земите по чл. 18ж. Освен това когато е издаден този протокол 2019 год., тези земи вече не са съществували в собственост на тези лица по отношение на които е постановено съдебното решение. Те въобще не са съществували. И даже в едно писмо, за следващото заседание ще го напиша, че един съвестен, който е бил началник ОСЗ е написал - Това е абсурдно. Тези земи не ги е имало към този момент. Значи те са позволили да се и, те са продадени 2010 а вие издавате.

ЮРК. ***: Отвори си разпоредителните сделки по надлежният ред.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Вие сте се разпоредили с държавни земи и сега с този протокол търсите някакви такова.

ЮРК. ***: Ма ние ти ги възстановяваме на тебе с този протокол.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Не ми обяснявайте, моля ви, гледам, искам си закона. Значи искам молбите, по които са издадени скиците.

ЮРК. ***: Представени бяха.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Копие от самите скици. Тука съм поискал да се назначи техническа експертиза от геодезист, който да каже земите в Решение №01А от 1994 г. и земите, с които са продадени на 3ти лица едни и същи ли са и за това представям тези доказателства. Той ще види г-на скиците и ще каже, примерно са получили от един масив, някакъв имот примерно 100 дка. и след това с безброй делби са го разделили на парцели и вече в нотариалният акт се цитира номер на имот, който няма нищо общо със имота по решение №01А, но той е част от него. И за да се проследи това, аз съм представил безброй доказателства, представил съм и точно описание как са направени тези далавери с делбите на имоти и то по време когато има постановено решение за тези имоти. Г-на не му е ясно едно, че мотивите на административният съд имат същата задължителна сила както и диспозитива. Извинявам се, че говоря високо, това е моя професия, аз съм преподавател бил и тогава нямаше микрофони, залата грамадна и не мога да се отуча. Това не значи, че искам да обидя.

Съдът намира, че последното процесуално искане на жалбоподателят не следва да се уважава предвид наведените доводи от страна на юрк. *** и конкретният характер на предмета на делото, с който съдът е сезиран, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателят за представяне на заявления по скици във връзка с представянето, на които са извършени съответни разпоредителни действия, обективирани в нотариални актове представени всичките по делото към настоящият момент.

СЪДЪТ: Юрисконсулт *** по искането за експертиза аз не чух да е конкретно формулирано искането.

ЮРК. ***: В предходно съдебно и в молбата.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Написано е в молбата на последната страница, тази която днес. Аз тези доказателства с молба ги представям.

СЪДЪТ прочита молба от жалбоподателят.

ЮРК. ***:  Няма отношение към предмета и на спора.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.:  Предмета на спора считам, че има отношение. Моето заявление 164, моля да го прочетете на г-на. Моля в съдебно заседание какво искам аз. Заявление 164 от 2009 г.. Аз искам и за това е осъдена ОСЗ. Аз искам да се изпълни решение №01А на поземлена комисия от 94г., а вижте какъв протокол. Той казва, че няма предмет, как да няма предмет, нали съда е осъдил тя да се произнесе по мое заявление, а моето заявление е именно по тези земи, които са възстановени на лицата, които е постановено решението.

ЮРК. ***:  Считам, че същото е несъотносимо към предмета на спора. За пореден път изисква разглеждане на въпроси, няма нищо общо с настоящото производство. Още повече поставените въпроси не са в компетенцията на вещо лице геодезист. Това са юридически въпроси извършени ли са съответни разпоредителни действия, да или не. Не считам, че същото следва да бъде разглеждано от което и да било вещо лице, било то геодезист или друга специалност.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЧВА препис от представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от страна на ответника на жалбоподателят и дава възможност на същият в едноседмичен срок считано от днес да изрази становище във връзка с приемането на същите.

По отношение на искане за назначаване на експертиза, съдът приема, че е неотносимо към предмета на правният спор или до толкова до колкото се явява в някаква степен относимо е отговор на правен въпрос, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Моля да отмените определението за не допускане, защото съда не може да се постави в ролята на специалист геодезист и да каже земите едни и същи ли са по разположение.

АДВ. ***: Моля да го отложите за януари месец, втората половина на декември месец и първата половина на януари месец ще отсъствам по бащинство, ще ползвам и отпуска. Края на януари ако е удобно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Д.: Не възразявам да се гледа януари месец.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2020 г. с оглед ангажимента на представителят на ответната страна за 11:00 ч., за която дата страните са уведомени в днешното съдебно заседание.

Протоколът е написан в съдебно заседание, което приключи в 12:22 ч.

 

СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: