C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Вера Найденова

Председател

Служба “Регистратура”

Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа, като например искови молби, жалби и други молби. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани. Те трябва да са и правилно адресирани. Ако документът се отнася по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до когото изпращате документа, отделението и състава. Всички документи се подават в три екземпляра – първият остава за съда, вторият се връчва на ответника заедно с призовката, а третият се връща на Вас. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите. В регистратурата можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Когато в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на председателя на съда. Срокът за обработка на документите е тридневен. В рамките на този срок, съдията-докладчик ще насрочи дата на съдебно заседание или, в зависимост от естеството на подадения от Вас документ, съдът ще се произнесе в закрито заседание. Във всички случаи, ще бъдете уведомен от съда за датата на съдебното заседание. Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, моля, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

Регистратура

стая 100

тел. 064 89 29 77, факс 064 82 94 67

reg@rspleven.eu

Гражданско деловодство

Работно време

  • Работното време с физически и юридически лица е от 08.30 ч. до 17.00 ч., като за периода от 08:30 ч. - 09:30 ч. и 16:00 ч. - 17:00 ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая 100.

В гражданската колегия при Районен съд - Плевен се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят седем съдии. Ръководи се от заместник председател, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване. Деловодството на гражданската колегия е в състав от девет служителки. В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.

I, III, IV, VIII, IX, XI и XII Граждански състави

Деловодството се намира в Съдебната палата ет.1, стая № 114

тел. 064 89 29 95

Заповедно деловодство

стая № 104 на първия етаж от Съдебната палата

тел. 064 89 29 65

II, V, VI, VII, X и XIII Граждански състави

Деловодството се намира в Съдебната палата ет.1 стая № 115

тел. 064 89 29 64

Наказателно деловодство

Работно време

  • Работна време с физически и юридически лица е от 08.30 ч. до 17.00 ч., като за периода от 08:30 ч. - 09:30 ч. и 16:00 ч. - 17:00 ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая № 100.

В наказателната колегия при Плевенски районен съд работят единадесет съдии, а ръководството се осъществява от заместник председател на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Плевен обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Плевен са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др. В деловодството на наказателната колегия работят десет служителки, които са с продължителен стаж в съдебната система.

III, VI, VII, VIII и XIV Наказателни състави

Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая №107

тел./факс 064 89 29 61

I, IX, XI, XII и XIII Наказателни състави

Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1 стая №112

тел./факс 064 89 29 63

Служба “Архив”

Служба “Архив” съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, службата “Архива” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения. Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело. Съдебните служители не дават правни съвети. Юридическа помощ оказват адвокатите. Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.

Архив

стая 210

тел. 064 89 29 70

Служба по вписванията

Работно време

  • Приемен ден с граждани - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. В някои случаи, съдилищата не могат да спазят този срок.

Анни Константинова

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Евгени Божанов

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 97 71 50

Милена Георгиева

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Веселка Иванова

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Петър Нешков

Съдия по вписванията

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 97 71 50

Държавни съдебни изпълнители

Изпълнителният процес е предназначен да бъде защита и да наложи санкция по повод правен спор. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях.

Златка Николова

Държавен съдебен изпълнител

Таня Пенчева

Държавен съдебен изпълнител

Цветанка Димитрова

Държавен съдебен изпълнител

Център за медиация

Анета Йотова

Лице за контакт в Районен съд гр. Плевен

телефон 064892972

АНИТА ВЕНЦИСЛАВОВА ХИНОВА

Медиатор

БЕТИНА БОГДАНОВА БОШНАКОВА

Медиатор

БОРЯНА АТАНАСОВА МИЛКОВА

Медиатор

ВЕНЕЛИНА КОЛЕВА МИТЕВА

Медиатор

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ПОПОВА

Медиатор

ГЕОРГИ НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ

Медиатор

ДЖУЛИЯ ДИАНОВА ИВАНОВА

Медиатор

ЕМИЛ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ

Медиатор

ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

Медиатор

Марияна Колева

Лице за контакт в Районен съд гр. Плевен

телефон 064892972

НИКОЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Медиатор

РОСИЦА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Медиатор

ТАНЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА РУСЕВА

Медиатор

ТАНЯ ХРИСТОВА КОНОВА

Медиатор

Бюро "Съдимост"

Работно време

  • от 8:30 до 17:00 часа

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
Изисква се при постъпване на работа.

Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

 

Подаване на заявления за издаване Свидетелство за съдимост

от 8:30 до 17:00 часа в стая 113 на Съдебната палата.

Считано от 28.03.2016г. може да заплатите таксата за издаване на свидетелство за съдимост на ПОС терминално устройство с дебитна или кредитна карта в Бюро "Съдимост" при Районен съд гр. Плевен.


Заявлението трябва да съдържа следната информация:
Трите имена и адреса на молителя
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя
Дата на раждане
Място на раждане
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Заедно със заявлението задължително се представят:
- лична карта
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена държавна такса.

 

За да се получи
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на молителя.

Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен.

 

ЗА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ПОСЛЕДВАЙТЕ ЛИНКА: https://cs.mjs.bg/

 

Бюро "Съдимост"

В стая 113 на Съдебната палата

тел. 064 89 29 69

bs@rspleven.eu

Бюро „Призовки“

Бюро „Призовки“

стая 214

тел. 0879 064 668

Съдебно - изпълнителна служба

Съдебно - изпълнителна служба

стая 216

тел. 064 89 29 76

dsi@rspleven.eu

Други

Административен секретар

стая 207

тел.: 064 89 29 75, факс: 064 83 36 08

Главен счетоводител

стая 211

тел. 064 83 65 76

Касиер счетоводители

стая 202

тел. 064 89 29 68

Справки по дела

Дежурен секретар

стая 100

тел. 064 89 29 62

sekretar@rspleven.eu

Длъжностно лице по защита на данните

Нели Петкова

стая 202

064 89 29 68

Лице за контакти с медиите

Велислава Василева

стая 212

064 89 29 90

press_rs_pleven@rspleven.eu

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация