C C C C A+ A A- X

Служби

Гражданско деловодство

Работно време

  • Работното време с физически и юридически лица е от 08.30 ч. до 17.00 ч., като за периода от 08:30 ч. - 09:30 ч. и 16:00 ч. - 17:00 ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая 100.

В гражданската колегия при Районен съд - Плевен се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят седем съдии. Ръководи се от заместник председател, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване. Деловодството на гражданската колегия е в състав от девет служителки. В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.

I, III, IV, VIII, IX, XI и XII Граждански състави

Деловодството се намира в Съдебната палата ет.1, стая № 114

тел. 064 89 29 95

Заповедно деловодство

стая № 104 на първия етаж от Съдебната палата

тел. 064 89 29 65

II, V, VI, VII, X и XIII Граждански състави

Деловодството се намира в Съдебната палата ет.1 стая № 115

тел. 064 89 29 64

Наказателно деловодство

Работно време

  • Работна време с физически и юридически лица е от 08.30 ч. до 17.00 ч., като за периода от 08:30 ч. - 09:30 ч. и 16:00 ч. - 17:00 ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая № 100.

В наказателната колегия при Плевенски районен съд работят единадесет съдии, а ръководството се осъществява от заместник председател на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Плевен обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Плевен са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др. В деловодството на наказателната колегия работят десет служителки, които са с продължителен стаж в съдебната система.

III, VI, VII, VIII и XIV Наказателни състави

Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая №107

тел./факс 064 89 29 61

I, IX, XI, XII и XIII Наказателни състави

Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1 стая №112

тел./факс 064 89 29 63

Служба "Деловодство"

Служба "Деловодство" е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се и следните книги и регистри: • Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца. • Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му. • Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело. Тези книги и регистри се съхраняват във всички деловодства. Те се водят по година и вид на делата. За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано, и състава по делото. Можете да получите информация за делото целогодишно. По Ваша молба, деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона. Ако искате да се запознаете с дадено дело, обикновено делата са на разположение на страните и техните представители в деня преди съдебното заседание. В Районен съд гр. Плевен има стая (ет. 3), в която Вие или адвокатът Ви можете да се запознаете с делото, по което сте страна.

Служба “Архив”

Служба “Архив” съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, службата “Архива” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения. Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело. Съдебните служители не дават правни съвети. Юридическа помощ оказват адвокатите. Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.

Архив

стая 210

тел. 064 89 29 70

Служба по вписванията

Работно време

  • Приемен ден с граждани - всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. В някои случаи, съдилищата не могат да спазят този срок.

Анни Константинова

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Евгени Божанов

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 97 71 50

Милена Георгиева

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Веселка Иванова

Съдия по вписвания

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 82 32 60

Петър Нешков

Съдия по вписванията

ул. Хаджи Димитър № 2

тел. 064 97 71 50

Държавни съдебни изпълнители

Изпълнителният процес е предназначен да бъде защита и да наложи санкция по повод правен спор. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях.

Златка Николова

Държавен съдебен изпълнител

Таня Пенчева

Държавен съдебен изпълнител

Цветанка Димитрова

Държавен съдебен изпълнител

Бюро "Съдимост"

Работно време

  • от 8:30 до 17:00 часа

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
Изисква се при постъпване на работа.

Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

 

Подаване на заявления за издаване Свидетелство за съдимост

от 8:30 до 17:00 часа в стая 113 на Съдебната палата.

Считано от 28.03.2016г. може да заплатите таксата за издаване на свидетелство за съдимост на ПОС терминално устройство с дебитна или кредитна карта в Бюро "Съдимост" при Районен съд гр. Плевен.


Заявлението трябва да съдържа следната информация:
Трите имена и адреса на молителя
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя
Дата на раждане
Място на раждане
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Заедно със заявлението задължително се представят:
- лична карта
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена държавна такса.

 

За да се получи
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на молителя.

Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен.

 

ЗА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ПОСЛЕДВАЙТЕ ЛИНКА: https://cs.mjs.bg/

 

Бюро "Съдимост"

В стая 113 на Съдебната палата

тел. 064 89 29 69

bs@rspleven.eu

Бюро „Призовки“

Бюро „Призовки“

стая 214

тел. 0879 064 668

Съдебно - изпълнителна служба

Съдебно - изпълнителна служба

стая 216

тел. 064 89 29 76

dsi@rspleven.eu

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация